1389/8/19 چهارشنبه
درسال 1357 درتشکیلات اداری سازمان حفاظت محیط زیست دفتری بنام ارزیابی زیست محیطی تشکیل گردید. لیکن درسال 1358 همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست این دفتر دردفتر تحقیقات زیست محیطی ادغام شد.
مجدداً درسال 1365 دفتر ارزیابی زیست محیطی فعالیت های خود رابا چارچوب وشرح وظایف جدید آغاز نمود و درجهت نهادینه کردن ارزیابی اثرات زیست محیطی وادغام هرچه بیشتر آن دربرنامه های توسعه تلاش های فراوانی انجام داد.
برای انجام ارزیابی زیست محیطی در کشور وقانونمند نمودن آن نیاز به یک الگوی مدون بود. ازاینرو درسال 1373 الگوی ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه تدوین گردید.
درطول این مدت با جمع بندی مجموعه قوانین ، اقدامات وآموزش های انجام شده ، بستر مناسب جهت تعیین جایگاه قانونی ارزیابی درکشور فراهم آمد ودرتاریخ 23/ 1/ 73 براساس صورتجلسه مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست انجام ارزیابی زیست محیطی برای برخی پروژه ها الزامی گردید.