1389/8/19 چهارشنبه
اهداف دفتر ارزیابی زیست محیطی
1.      تعادل بخشی اهداف بلند مدت توسعه در محیط و ضرورت برخورداری اکثریت جامعه از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست
2.      اعتبار بخشیدن به دولت در سطوح بین المللی
3.      افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی در سطوح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم گیرندگان اجرای فعالیت های توسعه ای در محیط زیست
4.      رفع نارضایتی اجتماعات ناشی از اثرات فعالیت در محیط زیست
5.      شناخت مشکلات زیست محیطی ناشی از اجرای طرحهای توسعه ای
6.      افزایش قدرت اجرایی قوانین و مقررات
7.      برقراری تعادل مطلوب بین منابع محیط زیست و جمعیت
8.      شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط زیست که نیازمند بررسی، مطالعه، کنترل و مراقبت می باشند.

شرح وظایف دفتر ارزیابی زیست محیطی

مطالعه و تحقیق در زمینه سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست با هدف دراز مدت افزایش کیفیت محیط زیست در سطح کشور با همکاری واحد های ذیربط
•  مطالعه ، شناسایی ، ارزیابی و تعیین ظرفیت قابل تحمل بیوم های کشور جهت آماده سازی سرزمین و برقراری زمینه توسعه منطقه ای و ملی بر مبنای شاخصهای زیست محیطی
•  مطالعه ، شناسائی و ارزیابی بیوم های کشور جهت مکان یابی برای کابری های گوناگون زمین ، با استفاده از شاخص های زیست محیطی منطقه ای بمنظور ممانعت از تخریب محیط و کاهش تخریب تا حد ممکن و نیز تهیه ضوابط امکان یابی بر اساس شرایط منطقه ای
• مطالعه و تحقیق در زمینه چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی قابل تجدید وغیر قابل تجدید با همکاری واحد های ذیربط بمنظور حفظ و تداوم بازدهی این منابع
•  تحقیق در زمینه امکانات پیشگیری از زیانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی برعوامل زیست محیطی و نیز ارائه گزینه هائی که از کمترین اثرات نامطلوب بر محیط زیست برخوردار باشند .
•  مطالعه در زمینه مسائل زیست میحطی ناشی از جمعیت و محیط زیست مصنوع به منظور ارائه گزینه های مناسب جهت پیشگیری از بروز اثرات سوء جابجائی ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و سایر پدیده های شهر نشینی در محیط زیست
•  بررسی ارزیابی کلیه طرحهای عمرانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی شهری و کشاورزی به منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست و یا کاهش تخریب تا  حداقل ممکن
•  تهیه و تنظیم الگوی تغییرات اکولوژیک زیست محیطی منتج از طرحهای آبادانی و بهره برداری در حال اجراء و آینده کشور
• بررسی و تحقیق به منظور شناخت علل بروز اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه شهری ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و تولیدی بر محیط زیست و ارائه گزینه های مناسب جهت کاهش و یا جبران اثرات نامطلوب آنها
•  تحقیق در زمینه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه
• تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های لازم در مورد فعالیتها و عملکرد دفتر
•  انجام سایر امور مربوط که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد .