1401/10/12 دوشنبه
نام و نام خانوادگی سمت سازمانی رشته و میزان تحصیلات سوابق اجرایی (رزومه مختصر) عکس
امیر دارایی معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی کارشناس ارشد علوم محیط زیست
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان (1381- 1379)
کارشناس مسئول موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی (1383- 1382)
کارشناس ارشد،خبره و عالی (1392- 1384)
رییس گروه ارزیابی و مدیریت محیط زیست (1398- 1393)
معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی (تا کنون 1399)

مریم حامدی مبرا رییس گروه مدیریت و ممیزی  محیط زیست کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست استان  سمنان (1388- 1378)
کارشناس بررسی های تکنولوژی سازگار با محیط زیست (1399- 1388)
رییس گروه مدیریت و ممیزی  محیط زیست (تا کنون 1399)
دبیر دبیرخانه انتخاب واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی (تا کنون 1388)
دبیر دبیر خانه ملی  مدیریت سبز کشور (تاکنون 1391)

داریوش جرس رئیس گروه نظارت بر پروژه های زیست محیطی دکتری تخصصی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) کارشناس منابع آلوده کننده هوا - دفتر بررسی آلودگی هوا ( 78-1372)
کارشناس الودگی آب های سطحی - دفتر آلودگی آب و خاک (81-1378)
کارشناس سیستم های مدیریتی محیط زیست - دفتر ارزیابی(93-1381)
کارشناس پایش - دفتر پایش فراگیر (96-1393)
کارشناس ارزیابی توسعه صنعتی- دفتر ارزیابی (99-1397)
رئیس گروه نظارت بر پروژه های زیست محیطی دفتر ارزیابی (تاکنون-1399)
ارزشیابی کمی و کیفی گزارشات ارزیابی طرح ها و پروژه ها
مشارکت در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین و کمیته های فنی  
مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
هلن خدابنده دیزج تکیه رئیس گروه توسعه صنعتی-معدنی دکترا شهرسازی و محیط زیست ارائه چندین مقاله در ماهنامه پیام سبز
ارائه مقاله در همایش ملی محیط زیست
ارائه مقاله در یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
ویراستاری کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی تجارب،تنگناها و روند آینده
تالیف کتاب kentleşme ve konut politikalari açisindan yeni yerleşmeler

ندا فدایی زاده رئیس گروه ارزیابی طرحهای توسعه عمرانی و خدماتی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین-کارشناسی ارشد عضو‌یت در کمیته فنی نظارتی بررسی گزارشات ارزیابی زیست‌محیطی دفتر.
عضویت در کارگروه راهبردی قراردادهای تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی
انجام امور مربوط به  تدوین شاخصهای تخصصی ارزیابی عملکرد معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان.
تهیه گزارشات دوره‌ای عملکرد دفتر ارزیابی زیست‌محیطی.
پاسخگوئی به استعلامات واصله از مرکز برنامه ریزی در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه.
 
حسين عباسي رستمي   کارشناس ارزبابی زیست محیطی توسعه صنعتی . گروه  ارزبابی توسعه صنعتی و معدنی . كارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ، ارزیابی  و آمایش سرزمین کارشناس دفتر پایش و آزمایشگاه  (1381-1376)
کارشناس ارزبابی زیست محیطی توسعه صنعتی . گروه  ارزبابی توسعه صنعتی و معدنی ( تاکنون 1381)
مطالعه و شناسايي و ارزيابي توان اكولوژيكي بيوم هاي كشور جهت مكانيابي
بررسي گزارشات ارزيابي زيست محيطي  مشمول ارزیابی  و اعلام نظرات كارشناسي

ناهید رزازان کارشناس ارزیابی زیست محیطی کارشناسی ارشد زیست شناسی کارشناس محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی (1388- 1378)
کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی (تاکنون 1388)

نرجس هاشمی کارشناس ارزیابی زیست محیطی توسعه صنعتی مهندسی طراحی محیط زیست(دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد مطالعه گزارش های ارزیابی طرحهای توسعه عمرانی و بازدید از محل احداث طرحها از سال 83 تاکنون
مطالعه و بررسی طرحهای جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نماینده سازمان در کمیته پژوهشی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال 94 تاکنون
نماینده دفتر در کمیته معادن معاونت طبیعی سازمان از 94 تا پایان 97
نماینده سازمان در  کمیته مناطق نمونه گردشگری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تا   سال 99
نماینده سازمان در جلسات سازمان ملی بهره وری
سید حسن شعبانیان احمدی کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS- کارشناس GIS  معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (1395- 1389)
کارشناس آمایش سرزمین سازمان برنامه بودجه استان گلستان (1398- 1395)
کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک (تا کنون 1398)

محمد جواد مرزبان کارشناس ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناس ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین (تاکنون 1398)
مژگان امینی کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین کارشناس محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان مازندران (1384- 1378)
کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی (تاکنون 1389)