اخبار
بيشتر

دستورالعمل ها

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی

مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی
(موضوع ماده 11 قانون هوای پاک)


قانون هوای پاک

تصویب نامه مصادیق مصرف نظام مدیریت سبز
شماره 125172/ت51122ه   مورخ 1393/10/22


تصویب نامه شعاع 120 کیلومتری صنایع بیوتکنولوژی
شماره 124946/ت48608ه   مورخ 1392/7/9 
 

اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17956/ت39127ه   مورخ 1391/2/4


اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17955/ت25842ه   مورخ 1391/2/4


تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 78946/ت39127ه  مورخ 1390/4/15


تصوب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص انتخاب صنایع و خدمات سبز و برگزیده
شماره 24129/ت41367ک   مورخ 1388/2/7


 
بيشتر

لینک ها