برای دریافت اطلاعات مربوط به پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی وارده به این دفتر کلیک کنید.

برای دریافت اطلاعات مربوط به پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی وارده به این دفتر کلیک کنید.

https://coa.doe.ir/enteredproject
نسخه قابل چاپ