برای دریافت لیست پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی تایید شده کلیک کنید.

برای دریافت لیست پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی تایید شده کلیک کنید.

https://coa.doe.ir/confirmedproject
نسخه قابل چاپ