اخبار دفتر

برگزاري جلسه طرح هاي پيشران دولت مربوط به احداث پتروشيمي هاي هولدينگ خليج فارس
جلسه بحث و تبادل نظر براي بررسي طرح هاي پيشران دولت مربوط به احداث پتروشيمي هاي هولدينگ خليج فارس با حضور مجريان طرح و نماينده محترم دستيار اقتصادي رئيس جمهور در مورخه 9 / 5 / 1402 در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی تشكيل گرديد.
جلسه مورد نظر به منظور تسريع در تعيين تكليف طرح هاي پتروشيمي هولدينگ خليج فارس كه جزء طرح هاي پيشران دولت برگزار شد. 
بيشتر