اخبار دفتر

برگزاري جلسه مشترك با دفتر امور آمايش سرزمين و توسعه منظقه اي سازمان برنامه و اداره كل HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي جلسه مشترك دفتر ارزيابي با نمايندگان محترم دفتر امور آمايش سرزمين و توسعه منظقه اي سازمان برنامه و مديركل محترم HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورخه 6 / 6 / 1402 برگزار گرديد.
در جلسه مورد نظر، ضمن بحث در مورد سند آمايش استان هرمزگان، در زمينه امكان بازنگري و اصلاح سند مذكور براي ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي كشور در استان متبوع و به ويژه جزيره قشم در راستاي استقرار و فعاليت صنايع پتروشيمي داراي آب مصرفي كمتر و نيز مصرف انرژي كمتر و پر بازده تبادل نظر گرديد.
بيشتر