اخبار دفتر

برگزاری جلسه انتخاب واحدهای صنعتی ،معدنی و خدماتی سبز سال 1402 جلسه ای در تاریخ 17/07/1402 به منظور بررسی امتیازات اخذ شده از سوی واحدهای ثبت نام نموده در بیست و چهارمین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز 1402 با حضور جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم محیط زیست انسانی  و اعضای کمیته تخصصی و اعضای دبیرخانه تشکیل گردید.
معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان ضمن بیان فرآیند در سال های گذشته تاکید نمودند در سال جاری بررسیها و امتیازدهی با همکاری دفاتر تخصصی انجام خواهد شد
در ادامه جناب آقای دکتر کریمی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در دبیر خانه را بیان نمودند.
 
بيشتر