اخبار دفتر

دومین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز برگزار گردید. دومین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ 1402/04/12 با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی برگزار گردید. دومین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز با حضور مدیرکا دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی و نمایندگان دفاتر ذیربط در روز دوشنبه مورخ 1402/04/12 برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات تصمیماتی اتخاذ گردید.

 
بيشتر