اخبار دفتر

برگزاري جلسه هم انديشي و تصويب شيوه نامه تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي صنعت نفت مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي و فاقد مجوز محيط زيستي و داراي پيشرفت فيزيكي
در روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 جلسه هم انديشي و تصويب شيوه نامه تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي صنعت نفت مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي و فاقد مجوز محيط زيستي و داراي پيشرفت فيزيكي با رياست جناب آقاي دكتر كريمي مديركل دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي و حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت صمت در محل سالن جلسات مركز تحققات برگزار گرديد.
در اين جلسه با توجه به موضوع تبصره 2 بند 1 تصويب نامه هيئت وزيران، شيوه نامه مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
بيشتر